Høj kvalitet

30 års erfaring

Sikkerhed i fokus

Standardlejevilkår​

1. Tilbudgrundlag​

For tilbud gælder "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" af 10. december 1992 (AB92) med nedennævnte tilføjelser og fravigelser. 

Ved anvendelse af AB 92 skal "entreprenøren" forstås som udlejer og lejer forstås som " bygherren". Endvidere gælder Dansk Byggeris standardforbehold af maj 2008. 

Det forudsættes, at lejer stiller velfærdsforanstaltninger til rådighed for udlejers ansatte i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgølrelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende steder.

Såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid for arbejde og materiel ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordre indkommet inden modtagelse af accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til resultat, forbeholder udlejer sig helt eller delvist at træde tilbage fra sit tilbud.

Ved udlejning uden opstilling betales ud over tilbudsbeløbet / daglejen gebyr for udlevering og modtagelse af stilladset samt transportudgifter.

Medlemmer af Dansk Byggeri, Stilladssektionen er pligtige at anmelde tilbud til foreningen.​

2. Brug og opstilling

Stilladset er kun beregnet til brug for de formål, der er anført i tilbuddet og på ibrugtagningsskiltet.

Stilladser, der opstilles af udlejer, må først tages i brug, når stilladset af udlejer er meldt klart til brug.


Det er ikke tilladt lejer af stilladset at fremleje eller udlåne stilladset til trediemand uden udlejers tilladelse.


Det er ikke tilladt lejer at ændre eller ombygge på et af udlejer opsat stillads, herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.v.

Specielt gøres opmærksom på, at anvendelse af kemiske væsker, der kan virke skadelige på stilladsmateriellet, kun er tilladt med udlejers skriftlige tilladelse.

Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er udlejer berettiget til uden varsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejers regning.


Let facadestillads opstilles, medmindre andet er aftalt, med en afstand af 2 m. mellem stilladsetagerne, uanset vindueshøjder m.v., og bredden er maksimalt 70 cm.

Med hensyn til tilladelige maksimale belastninger henvises til gældende love og regler.

Det forudsætter, at arealet, hvor stilladset skal opsættes,ligesom tilkørselsvejen er ryddet, planeret og tilstrækkelig bæredygtig.jf. nedenfor pkt. 4, afsnit 2.

3. Lejeperioden samt sted for modtagelse og aflevering af det lejede

Stillads, der udlejes uden montering:

​Udlejningsperioden regnes fra og med den dag, stilladset forlader udlejers plads, og løber til og med den dag, stilladset modtages på udlejers plads i ubeskadiget og rengjort stand. 

Se endvidere ovenfor pkt. 1, afsnit 4.

Stillads der monteres og demonteres af udlejer:

Udlejningen begynder og slutter på monteringsstedet, dog først når stilladset er ryddet og rengjort. Såfremt misbrug af stilladset konstateres, er uelejer berettiget i helhold til pkt. 4 uden varsel at opsige lejemålet og nedtage stilladset for lejer regning.

Udlejningsperioden regnes fra og med den dag, det lejede stilles til lejers disposition i arbejdsklar stand og ophører, når det med 2 arbejdsdages varsel er afmeldt til udlejers kontor.

4. Risiko, ansvar og eftersyn

I lejeperioden bærer lejer over for udlejer fuldt og helt ridikoen og ansvaret for skader på det lejede materiel, ligesom lejer hæfter for bortkommet materiel. Indtræffer der forhold, som lejer efter ovenstående hæfter for, betales der leje af materiellet - med fradrag for udlejers eventuelle sparede udgifter - indtil erstatning herfor er ydet til udlejer.

Da det påhviler lejer, at holde det lejede behørigt forsikret, vil der i forbindelse med fakturering, blive tillagt 7 % af fakturabeløbet excl. moms til dækning af all-riskforsikring.¨

Lejer bærer endvidere risikoen for skade på tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske installationer og lignende, som skyldes, at forudsætningerne nævnt ovenfor i pkt. 2, sidste afsnit ikke har været opfyldt.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage det i henhold til lovgivningen sikkerhedsmæssige eftersyn af stilladset, herunder f.eks. at føre tilsyn med, at fastgørelser og konsoller m.v. ikke løsnes eller fjernes. Det lovplilgtige eftersyn skal fortages af en sagkyndig og påføres ibrugtagningsskiltet. Med hensyn til eventuel retablering henvises til pkt. 2.

Ved opsætning af net og presenninger gælder særlig ansvarsforhold, hvorom der henvises til særskilte angiverlser i tilbuddet. Vedrørende forsinkelse henvises til pkt. 6.

5. Forsikringsforhold

For at sikre den forsikringsmæssige dækning for skader på det lejede, bortsat fra rullestilladser, er der af uelejer tegnet en all-risk forsikring med selvrisiko. Størrelsen af selvrisikoen, som bliver opkrævet hos lejer i tilfælde af skade, vil maksimalt kunne udgøre kr. 10.000, men fastsættes endeligt udfra stillads størrelse, type og skadens omfang.

Ved fakturering vil der udover entreprisesummen blive påført et beløb til dækning af udgifterne ved denne forsikring. Jf. pkt. 4, afsnit 2.Lejer kan på forlangende få udleveret kopi af forsikringsvilkårene.

Medlemmer af sektionen har tegnet erhvervs-og produktansvarsforsikring i anderkendt selskab med en maksimum dækning.


Ifølge forsikringsselskabernes praksis dækkes skader på fast ejendom(ruder, skilte m.v.) primært af ejendommens forsikring og sekundært af udlejers ansvarsforsirking. Uanset udlejer måtte være ansvarlig for en skade sket på fast ejendom, skal skaden derfor altid af skadelidte anmeldes til ejendommens husejerforsikring.

6. Forsinkelse

Udlejer er berettiget til tidsfristforlængelse, når det følger af AB 92, §24, samt når:

  • Nedbær, lav temperatur, vind eller andet vejrlig forhindrer eller forsinker arbejdet.
  • Arbejdet standses eller sinkes af offentligte påbud eller forbud fra Arbejdstilsynet, der ikke klart og udtrykkeligt følger af lovgivning, myndighedsanvisninger, reglementer eller tilsvarende alment gældende retningslinier.

Ved krav fra lejer i tilfælde af udlejers ansvarspådragende forsinkelse - jf. AB 92, § 25, stk. 1 - betaler udlejer en dagbod på 1 0/00 pr. arbejdsdag af kontraktesummen ekskl. moms. 

Ved aftaler om dagleje er beregningsgrundlæget den samlede leje ekskl. moms for den ved tilbudet forudsatte lejeperiode. Kan bod ikke fastlægges efter ovenæstående retningslinier, betaler udlejer erstatning efter dansk rets almindelige regler, dog maksimalt et beløb svarende til leje for den tid forsinkelsen varer.

Udlejer hæfter i forbindelse med skader ikke for driftstab, avancetab og andet indirekte tab, medmindre udlejer eller hans folk har handlet groft uagtsomt.

7. Betaling

Á-conto-regning kan fremsendes. Betaling skal ske senest 8 dage efter fakturadato.

Ved betaling senere beregnes morarente med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Firmainformation:

PS-Stilladser ApS

Sandgårdsvej 6
8950 Ørsted

Telefon: 86 48 99 00​

Hvem er vi?​

​PS Stilladser ApS

CVR: 26127297

Kontakt os

Telefon: 86 48 99 00

E-mail: info@psstilladser.dk

Find vej

Sandgårdsvej 6

8950 Ørsted

Partnere